HOME TYPE
BAAN TARA KEREE
เอกสารกู้เงินซื้อบ้านที่จำเป็นรับรองขอสินเชื่อบ้าน
เอกสารแสดงรายได้
 1. กรณีประกอบอาชีพประจำ หรือผู้มีรายได้ประจำ
  1. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน
  2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
  3. สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 2. กรณีเจ้าของธุรกิจ
  1. สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  2. รายชื่อผู้ถือหุ้น
  3. รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
  5. หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
  6. รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพพร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป
 3. กรณีประกอบอาชีพอิสระ
  1. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์, ทนาย, สถาปนิก เป็นต้น
เอกสารทั่วไป
 1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร / ใบแจ้งความแยกกันอยู่
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้ามี )
เอกสารหลักประกัน
 1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด
 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
 3. แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน
Contact Type
โครงการบ้านธาราคีรี 2
โครงการบ้านธาราคีรี 2 เลขที่ 144 หมู่ 2 ต.บ้านแหวน
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
081-530-0104